Recyclingresultaat

Het is een belangrijke taak van Stibat: het realiseren van de (wettelijk vastgestelde) recycling­-efficiency. Essentieel daarbij is een goede sortering van de batterijen. Hoe efficiënter de sortering, hoe efficiënter het terugwinnen van waardevolle grondstoffen.

Stibat maakt gebruik van een handmatig sorteersysteem in Lelystad. Medewerkers sorteren de draagbare en industriële batterijen op vorm en chemie. Daarbij stemmen we de wijze van sortering af op de acceptatievoorwaarden van de recyclingbedrijven. De gesorteerde batterijen gaan vervolgens naar verschillende recyclers in Europa die voldoen aan de wettelijke EU-richtlijnen. Daar worden de waardevolle stoffen, zoals zink, ijzer, nikkel, mangaan, lithium en kleine hoeveelheden kobalt, via een chemisch proces of smeltproces herwonnen. Vervolgens kunnen daarvan weer nieuwe producten worden gemaakt. Denk aan dakgoten, bestek of fietsen. Stibat werkt met gecertificeerde Europese recyclingbedrijven die voldoen aan de sinds 1 januari 2014 aangescherpte wettelijke voorschriften.

Veilig en verantwoord inzamelen, nu en in de toekomst

Het belang van het voorkomen van incidenten met lithiumbatterijen neemt toe. De verwerking van lithiumbatterijen moet dan ook aan strenge eisen voldoen. Ook zou bij voorkeur de behandeling van lithiumbatterijen alleen bij professionele inzamelaars en sorteerders moeten plaatsvinden. Zowel in 2014 als in 2015 staat veilige en verantwoorde inzameling scherp op ons netvlies. Onder andere via het informeren van onze partners en door samen met hen het begrip bij de consumenten en alle andere aanbieders van afgedankte batterijen te vergroten. Ook het op maat aanbieden van instructies voor veilig en verantwoord inzamelen is belangrijk.

Van Peperzeel

Van Peperzeel is voor Stibat het nationale sorteercentrum van alle afgedankte batterijen in Nederland. In 2014 is de samenwerking geïntensiveerd; Van Peperzeel verzorgt nu ook de sortering van alle ingezamelde fietsaccu’s.

"Al negentien jaar wegen en sorteren wij de batterijen die Stibat inzamelt. Beide organisaties hebben baat bij zo veel mogelijk kilo’s ingezamelde batterijen. Samen maken we ons sterk en we zoeken daarbij naar continuïteit en toekomstgerichte oplossingen. Zo investeerde Van Peperzeel in een machine die zakjes met batterijen kan uitpakken. De actie 'Lege batterijen? Lever ze in en WIN!'' werd namelijk zo’n succes met jaarlijks circa 2 miljoen zakjes, dat met de hand uitpakken niet meer ging! Een ander voorbeeld is de gezamenlijke investering in recycling van fietsaccu's. Stibat en wijzelf pasten de werkwijzen aan om samen nóg meer batterijen in te zamelen. In een fietsland als Nederland hebben we alle vertrouwen in een groot succes."

Johan van Peperzeel, directeur van Van Peperzeel

Berekening recyclingpercentage

Een recycler berekent op basis van de Europese regels zelf het recyclingpercentage. Vanaf 2014 zijn de recyclers verplicht de cijfers te rapporteren aan de overheid. Stibat heeft met het Ministerie van Infra­-structuur en Milieu en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overlegd over de wijze waarop we de noodzakelijke informatie aangeleverd moeten krijgen. In 2015 zal duidelijk zijn of Ecotest een rol kan spelen in het berekenen en borgen van het recyclingpercentage in Nederland.

Recyclingcapaciteit

De capaciteit van recyclers voor de verwerking van alkaline-, zinkkoolstof- en lithiumbatterijen blijft een punt van aandacht. De komende jaren onderzoekt Stibat samen met de Europese koepelorganisatie Eucobat actief naar betrouwbare recyclingpartners en een goede lithiumrecyclingtechniek om te voorkomen dat de recycling van batterijen in Europa gaat stagneren.

Resultaten

Sortering

In 2014 bedroeg het totale gewicht aan gesorteerde batterijen aangeboden voor recycling 3.055.751 kilogram. In 2013 bedroeg dit 2.567.090 kilogram. De zuiverheid van de sortering lag in 2014 rond de 99 procent, waarmee we (ook) dit jaar voldeden aan de acceptatievoorwaarden van recyclers.

Recycling

Ook in 2014 voldeden we ruimschoots aan de wettelijke doelstelling van een recyclingpercentage van 65 procent voor loodbatterijen, 75 procent voor nikkelcadmiumbatterijen en 50 procent voor overige batterijen. Voor loodbatterijen behaalden we een percentage van 85 procent, voor nikkelcadmium­-batterijen 78 procent en voor overige batterijen 81 procent.

Recyclingpercentage

"M&R Claushuis is een recycler met specialistische kennis over het recyclen van bijzondere stoffen. Voor Stibat recyclen we knoopcelbatterijen. Om meer inzicht te krijgen in de kosten en baten van de recyclingketen, bracht Stibat ons in aanraking met Ecotest. Hiermee kunnen we onze bedrijfsprocessen onderzoeken en bepalen waar de focus moet liggen. Dankzij Ecotest is precies duidelijk hoeveel we van welk materiaal binnenkrijgen. Vervolgens kunnen we bepalen welke stappen we het beste kunnen nemen. Het doel: zorgen dat de afvalberg slinkt en de kosten van recycling omlaag gaan!"

Koen ’t Hoen, directeur van recyclingbedrijf M&R Claushuis

Ecotest

Uit de resultaten blijkt dat door de inspanningen van Stibat in 2014 ruim 3 miljoen kilogram CO2-uitstoot is vermeden en 96 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen is voorkomen. Ook kwamen ruim 2.400 kilogram minder eutrofiëringsstoffen in het oppervlaktewater terecht, zoals fosfaat en stikstof. Deze stoffen kunnen een sterke algengroei veroorzaken en vormen zo een bedreiging voor de biodiversiteit.

Milieumaatregelen

Kennis in huis: Ecotest

Om het proces van inzameling tot recycling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde Stibat Ecotest. Dankzij deze test krijgen we een dieper inzicht in de gehele verwerkingsketen. Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van de herwonnen grondstoffen, de vermeden CO2-uitstoot, toxiciteituitstoot en eutrofiëring. En beoordeelt of de recycling plaatsvindt conform EU-regels. In 2014 nam Stibat het besluit Ecotest zelf te gaan uitvoeren. Op die manier vergroten we onze expertise en kennis en kunnen we eventuele vragen vanuit de keten effectief beantwoorden.