2015: Het jaar van de wet

"Puzzels oplossen. Daar houd ik van. En in de batterijenbranche zijn elk jaar weer voldoende vraagstukken op te lossen. In 2016 gaat de nieuwe inzameldoelstelling van 45 procent gelden. Een nauwkeurige en concrete uitleg van onze taken in de wet is in dat licht cruciaal. 2015 wordt een belangrijk jaar op dat vlak."

Landelijke dekking is...

"Zo schrijft de wet momenteel voor dat we voor een landelijke dekking moeten zorgen. Maar er staat niet omschreven wát dit precies inhoudt. We houden zelf de resultaten bij van onze fijnmazige inzameling bij winkels. En sinds 2008 vervullen wij de distributeursverplichting: iedereen die batterijen verkoopt, krijgt van ons een inzamelmiddel. Waar je ze koopt, kun je ze kwijt! Wat blijkt sinds 2008? We hebben in iedere gemeente minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners nodig. Uit ervaring weten we dat dit voor voldoende gemak zorgt voor consumenten en dus voor voldoende inzamel­resultaat. Zo behalen we onze inzameldoelstelling. Een mooi uitgangspunt om verder op te bouwen en komend jaar samen met de overheid tot een wettelijke en concrete omschrijving te komen."

Hoe meet je houding en gedrag?

"Een belangrijke taak van Stibat is daarnaast de communicatie met consumenten. Met name om gescheiden inzameling te stimuleren en de bewustwording van het nut ervan te vergroten. Het is lastig te meten, die bewustwording bij consumenten. Wat we wél kunnen doen, is houding en gedrag meten bij consumenten. Dit doen we dan ook op regelmatige basis. Door de jaren heen blijkt dat bijna iedereen weet dat je batterijen apart moet inleveren (90 procent). Het werkelijke gedrag meten we vervolgens af aan het aantal zakjes dat consumenten inleveren (bijna twee miljoen zakjes in 2014). Met de overheid zijn we in discussie. Wanneer voldoen onze inspanningen? Welke richtlijnen moeten we exact aanhouden? Voldoen een percentage van 90 en een aantal van twee miljoen zakjes? Ik ben met de overheid overeengekomen duidelijke afspraken te maken voor alle onze taken. In 2015 volgt de exacte invulling."

Berekening onder druk

"Een ander belangrijk punt is de berekening van het inzamelpercentage. Er vinden momenteel sorteerproeven plaats die moeten uitwijzen wat de duur is van het moment dat de batterij op de markt komt tot het moment dat de batterij gesorteerd wordt. We weten dat batterijen tegenwoordig langer meegaan. Lithiumbatterijen bijvoorbeeld hebben een langere levensduur en verschijnen steeds vaker op de markt. Het is een van de redenen waarom de huidige berekening van het inzamelpercentage niet meer voldoet. Deze koppelt de inzameling namelijk aan de verkopen van de afgelopen drie jaar. Maar een tijdsduur van drie jaar staat niet in verhouding tot de levensduur van met name lithiumbatterijen. Het belangrijkste uitgangspunt zou de beschikbaarheid voor inzameling moeten zijn. Oftewel alle batterijen die de consument wíl afdanken, zoals bij elektrische apparaten ook gebeurt. Dan zegt het getal ook echt iets over het percentage dat netjes wordt ingeleverd. We voeren deze sorteerproeven in Europees verband uit. Met als doel: kijken wat wél een goede berekening zou zijn voor Europa."

Groen, oranje... rood

"Ook op het gebied van veiligheid staan we anno 2015 niet stil. Veilige en verantwoorde inzameling behoort immers tot dé kern van Stibat. De regels voor het transport van batterijen, expliciet voor het vervoer van lithiumbatterijen en beschadigde batterijen, zijn aangescherpt in het Europese ADR-verdrag voor veilige transport van gevaarlijke stoffen. Onze Duitse collega’s hebben hiervoor een driekleurenmethodiek ontwikkeld. Groen staat voor traditionele batterijen, de kans op een incident is bijna nihil. Oranje staat voor batterijen met meer energie, bijvoorbeeld packs voor elektrisch gereedschap (vaak lithiumbatterijen). De laatste kleur rood is voor beschadigde lithiumbatterijen. Komend jaar gaan we al onze inzamelkanalen matchen met het driekleurenmodel. Denk aan de inzamelmiddelen, instructiekaarten en e-learningmodules. Ook onze vrachtwagenchauffeurs krijgen een ADR-opleiding. Het is dus een flinke operatie!"

Open en transparant

"2015 wordt het jaar van de wettelijke uitleg. Belangrijk bij dit proces is dat je mensen meeneemt in jouw redenatie. Dat je open en transparant bent. Mensen zijn dan meestal bereid van gedachten te wisselen Zo komen we verder en zorgen we dat de inzameling, sortering en recycling van batterijen zo veilig, verantwoord en efficiënt mogelijk gebeurt. En onze klanten voldoen aan de wet. Nu en in de toekomst."